Sei canti per voce e orchestra, Op.8

25′ 02″

Natur (Heinrich Hart)
3′ 53″

Das Wappenschild (Des Knaben Wunderhorn)
4′ 03″

Sehnsucht (Des Knaben Wunderhorn)
1′ 55″

Nie ward ich, Herrin, müd’ (Francesco Petrarca)
3′ 49″

Voll jener Süße (Francesco Petrarca)
6′ 13″

Wenn Vöglein klagen (Francesco Petrarca)
5′ 09″