Clima mitteleuropeo

27-marzo1984-clima-mitteleuropeo